Takýmto domom označujeme Energetický štandard pre novostavby ale aj sanované a rekonštruované staršie stavby, ktoré spĺňajú energeticko – technické požiadavky a nároky nízkoenergetických domov.

Na Slovensku, dokonca ani v Nemecku nie je presne definované čo Nízkoenergetický dom musí spĺňať. V Rakúsku sú definované 3 štandardy a to nasledovne:

– Niedrigenergiehaus B (Energeticky úsporný dom B)
– Niedrigstenergiehaus A (Nízkoenergetický dom A)
– Passivhaus A+ (Pasívny dom A+)

– Z tohto rozdelenia vieme definovať nízkoenergetické domy ako budovy s potrebou tepla na vykurovanie menej než 50 kWh / m2 podlahovej plochy ročne.

Toto je dosiahnuté použitím nasledovných technicko-technologických parametrov:

– kvalitné zateplenie obvodového plášťa a teda adekvátna izolácia – súčiniteľ prestupu tepla U≤ 0,2 W.m-2.K-1,

– vzduchotesnosť obvodového plášťa, meraná „Blow-door“ testom resp. testom vzduchotesnosti ktorú samozrejme garantujeme,

– kvalitné okná a dvere s tepelne odolným zasklením – súčiniteľ prestupu tepla nemá prekročiť hodnotu Uw ≤ 1,1 W.m-2.K-1,

– minimalizácia tepelných mostov – časti konštrukcie budovy, kde sa výrazne mení vnútorná povrchová teplota,

– orientácia domu na pozemku pre efektívne využívanie slnečnej energie. Dôležitá je tiež orientácia obytných miestností voči južnej svetovej strane, pre využitie slnečných tepelných ziskov hlavne v zimnom období. Treba však dbať aj na tienenie južne orientovaných okien najmä v lete, kedy by mohlo dôjsť k prehrievaniu interiéru,

– využitie obnoviteľných zdrojov /solárna energia, biomasa a pod./a inštalácia modernej technológie – rekuperácie tepla, tepelných čerpadiel a fotovoltaických systémov.